fbpx

Kindertehuis Chavez de la Rosa, Arequipa mei 2001 – hedenWat wij doen: Het doneren van groente en fruit te verbetering van de algemene voedings (gezond)heidstoestand. Tevens donatie van kleding en speelgoed. Onze artsen houden 3x per week spreekuur. Verder hebben wij de babykamer (30 baby’s) totaal gerenoveerd en uitgebreid met oa. wasgelegenheid. Deze babykamer was zwaar beschadigd en niet meer te gebruiken na de aardbeving in juni 2001.

Aantal kinderen: 50

Opening kinderpolikliniek 14 maart 2001

Wat wij doen: Het houden van spreekuren. Screening van nieuwe patientjes voor de operatieprojecten. Het verlenen van nazorg.

Het team:

Dr. P. Bellido Benavente, algemeen coordinator

Marieke Gieteling, basisarts

Claudia Paz Chavez, secretaresse

Ines Barras, verpleegkundige

Melania Gomez, verpleegkundige

Dora Basurco, psychologe

Arlette Rondon, logopediste

Jose Aranibar, legaal adviseur

Plastisch – chirurgie project april 2001

Wat wij hebben gedaan: Het Opereren van kinderen met een hazelip, open gehemelte of contracturen veroorzaakt door brandwonden.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. R.Dijkstra, plastisch chirurg

Dr. A.E. Mink van der Molen, plastisch chirurg

Karin Beijloos, ok-assistente

Tanneke van’t Westeinde, basisarts

Marieke Gieteling, basisarts

Aantal geopereerde kinderen: 39 (65 operaties)

Neurochirurgisch operatieproject maart 2001

Wat wij hebben gedaan: Het opereren van kinderen met een waterhoofd of spina bifida. Het informeren en geven van trainingen aan neurochirurgen. Onderzoek en evaluatie over het verdere traject van dit project.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. D.Paz y Geuze, neurochirurg

Dr. M.A.E. van Veelen- Vincent, neurochirurge

Dr. A.Gonzalez, anaesthesiste

Clara Euson , ok-assistente

Aantal geopereerde kinderen: 8

Nazorgproject schisiskinderen mei 2001 – heden

Wat wij doen: Het verzorgen van spraaklessen, gebitsregulering em psychologische begeleiding van de zowel de kinderen als de ouders.

Aantal kinderen: 35

Nazorgproject brandwondenkinderen mei 2001 – heden

Wat wij doen: Het verzorgen van psychologische en medische begeleiding van zowel de kinderen als de ouders.

Aantal kinderen: 30

Project voor kinderen met spina-bifida en hydrocephalia maart 2001 – heden

Wat wij doen: Het doneren van drains c.q. operatiepaketten aan de patientjes. Het informeren en begeleiden van artsen en van de ouders onder meer door de oprichting van een oudervereniging.

Aantal gedoneerde drains: 16

Het verlenen van noodhulp na de aardbeving van 23 juni 2001

Wat wij hebben gedaan: De coordinatie van het verlenen van noodhulp in naam van de Nederlandse Regering. Ruim 25 ton goederen aangeschaft, zoals dekens, voedsel, medicijnen, kleding, houten palen, ijzeren golfplaten. Deze goederen hebben we in de ergst getroffen plaatsen oa. Cocachara, Punta de Bombon, La Haciendita, gedistribueerd

Traningsproject echo – apparaat november 2001

Wat wij hebben gedaan: Het verzorgen van een trainingsproject, bestaande uit praktijk en het houden van informatiemiddagen en avonden voor radiologen, kinderartsen, neurochirurgen e.a.

Het team bestond uit:

Dr. M.Lequin, kinderradioloog

Marieke Gieteling, basisarts

Hospital Goyeneche maart 2001 – heden

Wat wij doen: Verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning van zowel patienten als algeheel door het doneren van apparatuur, medische basismaterialen en het geven van trainingen. In 2001 zijn er twee containers met donaties naar Peru vervoerd. Verbouwing afdeling neonatologie gepland voor 2002.

aantal patienten- > 500 op jaarbasis

Dagboeken van onze (operatie)projecten

  • lees het verslag van dr. Maarten Lequin november 2001
  • bekijk het fotoboek over de noodhulp en aardbeving juni – juli 2001
  • lees het Dagboek april 2001 Arequipa
  • lees het Dagboek oktober 2000 Lima en Arequipa30 sept. 3 okt. 4 okt. 5 okt. 6 okt. 9 okt. 10 okt. 11 okt. 12 okt. 14 okt. 17 okt. 18 okt. 20 okt. 23 okt. 25 okt. 27 okt. 30 okt.
  • lees hier het Dagboek Cuzco maart 2000
  • Bekijk hier het fotoboek van Cuzco maart 2000
  • Children’s home Chavez de la Rosa, Arequipa May 2001 – present
    What we do: The doneren of vegetable and fruit at improvement of general feeding (healthy) heidstoestand. Tevens contribution of clothing and toy. Our doctors keep 3x per week office hours. Further we have the baby chamber (30 baby’ s) total renovated and extended with oa. wasgelegenheid. This no longer use baby chamber it had been damaged heavily and after the earthquake in June 2001. Number of children: 50 Opening child policlinic 14 March 2001 What we do: Loving office hours. Screening of new patientjes for the operation projects. Granting readjustment. The team: Dr. P. Bellido Benavente, general co-ordinator Marieke Gieteling, basis doctor Claudia Paz Chavez, secretary Ines bar race, nurse Melania Gomez, nurse Dora Basurco, psychologist Arlette Rondon, logopediste Jose Aranibar, legal consultant Plastic – surgery project April 2001 What we have done: Operating children with causes an harelip, open palate or contractures by burns. The operation team existed from: Dr. R.Dijkstra, plastic surgeon Dr. A.E. mink of of the mill, plastic surgeon Karin Beijloos, ok-assistente Tanneke van’ t West end, basis doctor Marieke Gieteling, basis doctor Number of operated children: 39 (65 operations) Neurosurgical operation project March 2001 What we have done: Operating children with a water head or spina bifida. The information and giving trainings to neuro-surgeons. Research and evaluation concerning the further route of this project. The operation team existed from: Dr. D.Paz y Geuze, neuro-surgeon Dr. M.A.E. van Veelen- fin penny, neurochirurge Dr. A.Gonzalez, anaesthesiste Clara Euson, ok-assistente Number of operated children: 8 readjustment project schisiskinderen May 2001 – present What we do: Looking after speech lessons, teething control em psychological accompaniment of both the children and the parents. Number of children: 35 readjustment project burn children May 2001 – present What we do: Looking after psychological and medical accompaniment of both the children and the parents. Number of children: 30 Project for children with spina-bifida and hydrocephalia March 2001 – present What we do: The doneren of drains c.q operatiepaketten to patientjes. The information and accompanying doctors and of the parents including by the establishment of a parent association. Number of gedoneerde of drains: 16 Granting emergency aid after the earthquake of 23 June 2001 What we have done: The coordination of granting emergency aid in name of the Dutch government. More than 25 barrels goods bought, such as dekens, food, medecines, clothing, wooden piles, iron golf plates. We have found these goods in most terrible place oa. Cocachara, Punta the bomb order, drawer Haciendita, distributed Traningsproject echo – apparatus November 2001 What we have done: Looking after a training project, existing practice and loving information afternoons and evenings for radiologists, pediatrists, neuro-surgeons e.a. The team existed from: Dr. M.Lequin, child radiologist Marieke Gieteling, basis doctor Hospital Goyeneche March 2001 – present What we do: Improvement of the quality of care and support for both patients and complete by the doneren of equipment, medical basis material and giving trainings. In 2001, two containers with contributions have been transported to Peru. Rebuilding department neonatology planned for 2002. number of of patients > 500 on an annual basis