fbpx

Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

1. Bericht van de directeur
2. In resume en resultaten
3. Onze activiteiten
4. Verhalen
5. Acties
6. Financieel Jaarverslag
7. Partners & Donateurs
8. Steun ons & Help mee

1. Bericht van de directeur

Het jaar 2022 begon zeer veel belovend in Peru. De Coronamaatregelen werden een voor een ingetrokken en het leven kwam weer op gang. Echter de impact van de pandemie en toenemende onvrede bij de bevolking zorgden in de tweede helft van het jaar voor niet alleen enorme sociale onrust (stakingen, wegblokkades etc.) maar vooral economische recessie en hoge inflatiecijfers.

Een en ander heeft geen invloed (gelukkig) gehad op onze schisis- en kinderurologie operatieprojecten en hebben we de teams van Dr.Asensio (Guetamala), Dr.van Twisk, Dr.Parri, Dr.Bakker en Dr.van der Molen, gewoon kunnen ontvangen. Zij hebben totaal 280 kinderen geopereerd en door ons locale team bestaande uit Dr.Florez en Dr.Zegarra opereerden totaal 40 schisiskinderen.

De andere sociale projecten zoals de wekelijkse voedseldonaties aan de kindertehuizen en het houden van spreekuren op locatie met PAZMovil konden ook gecontinueerd worden.

De postpandemie periode heeft ook gezorgd dat er veel interesse was en is van jonge mensen om vrijwilligers-werk in het buitenland te gaan verrichten. Zo kwamen in ons ziekenhuis de volgende vrijwilligers werken: Daniel, Atousa, Nerea, Abel, Doris alle laatste jaar student medicijnen, verder Rianne, verpleegster, Ellemijn, prestudente medicijnen, Nathalie en Henry, beiden net klaar met hun middelbare school. Last but not least Peter, gepensioneerd financieel directeur. Hij verbleef totaal 8 maanden in Peru en heeft een enorme ondersteuning gegeven aan het verbeteren van de financiele administratie in het ziekenhuis.

Rest mij om onze medewerkers in Peru, het bestuur hartelijk te danken voor hun inzet! De donateurs, de fondsen, de bedrijven, die ons steunen. Zonder die steun kunnen we dit werk onmogelijk voortzetten en de Peruaanse kinderen een nieuwe toekomst geven.

Veel dank,
Muchas gracias,

Marjan van Mourik
Directeur

2. In resume en resultaten

220

Totaal aantal geopereerde schisiskinderen.

37

Totaal aantal geopereerde kinderen in kinderurologische projecten.

360

Totaal aantal consulten tijdens de gehouden kinderurologische projecten: veelal spina bifida
en/of hydrocefalia kinderen.

3000

Totaal aantal patientjes voor Spraaklessen, psychologische therapieën en medische consulten.

17

Totaal aantal geopereerde (diverse operaties) kinderen  

3. Onze activiteiten

Januari

 

Zelfhulpgroep geopend in WhatsApp voor ouders van kinderen met Autisme.

Februari

 

PAZ Mobiele kliniek – gratis medische controle voor 50 kinderen in Paucarpata.

KNO-hoorscreeningscampagne (audiometrie).

Maart

 

Het FLAP-kinderoperatieproject met Dr. R. Asensio, plastisch chirurg uit Guatemala, en zijn team hebben 17 schisiskinderen geopereerd en 2 kaakchirurgen opgeleid.

PAZ Móvil spreekuur in de wijk Simón Bolívar – 50 kinderen gratis medische controle.

April

 

Kinderurologie consultatie- en operatie project met Dr.H.Bakker en Dr.L.Lie, kinderurologen uit Nederland, hebben 200 kinderen gezien op de  spreekuren en 20 operaties uitgevoerd.

PAZ Móvil spreekuur Collegio Socabaya – 50 kinderen gratis medisch onderzocht.

Mei

 

PAZ Móvil spreekuur opvanghuis Intiwawa in Moyabaya – 80 kinderen gratis medische controle.

Dr. R. Asensio, plastisch chirurg en zijn team in Guatemala hebben 20 schisis- kinderen geopereerd.

Juni

 

PAZ Móvil spreekuur SOS Kinderdorpen in Arequipa – gratis medische controle voor 50 kinderen (voornamelijk Venezulaanse vluchtelingen).

Juli

 

Mondhygiënecampagne met studenten mondhygiëne van de Universiteit van Iowa, VS 437 kinderen namen deel.

Bloeddonatiecampagne voor kinderen met leukemie van het IREN-Sur (Kankerinstituut).

PAZ Móvil spreekuur in de wijk Los Cerillos gratis medische controle voor 50 kinderen.

Augustus

 

Dr. P. Parri, plastisch chirurg en zijn team in Spanje hebben 20 schisiskinderen geopereerd.

September

 

 PAZ Móvil spreekuur SOS Kinderdorpen in Arequipa – gratis medische controle voor 50 kinderen.

Oktober

 

Kinderurologie consultatie en operatie project met Dr.H.Bakker en Dr.L.Lie, kinderurologen uit Nederland, hebben 160 kinderen gezien en 17 geopereerd.

Dr. R. van Twisk, plastisch chirurg en zijn team uit Nederland hebben 45 schisiskinderen geopereerd.

november/december

 

Prof.Dr.A.Mink van der Molen, plastisch chirurg en zijn team uit Nederland hebben 40 schisiskinderen geopereerd.

4. Verhalen

Nain (1 jr.)

Dit is Nain (1 jaar oud) hij werd in september j.l. geopereerd en werd zijn lip gesloten. Hij woont met zijn ouders aan de rand van de jungle in de provincie Puno. Daar hebben zijn ouders hebben 1,5 hectare grond met een cacaoplantage. Die brengt 1000 kilo cacaobonen per oogst op en maken zij zelf chocoladerepen, bonbons, snoepjes en zelfs chocoladewijn, welke zij op de locale markten verkopen. Als dank gaf de vader van Nain, Wilson chocoladerepen. En bleek hij deze zelf te produceren onder naam Malku cacao.

Jhon (21 jr.)

Jhon is inmiddels 21 jaar oud, geboren met spina bifida, woont bij zijn ouders in Arequipa en studeert computerkunde. Hij is al sinds zijn derde jaar oftwel 18 jaar in ons spina bifida/hidrocefalia project, welke wij in 2002 gestart zijn en dankzij de steun van o.a. Childhelp Nederland nog steeds kunnen uitvoeren. Samen met andere jongvolwassenen uit dit project vormt hij een echte vriendengroep die gezamelijke activiteiten ondernemen zoals rolstoelbasketballen, uitgaan, radioprogramma’s maken etc.

Wat bieden wij deze kinderen (en volwassenen, want er is simpelweg in Peru geen alternatief voor hen dan PAZHolandesa)?Zij en hun ouders worden getraind om zelfcatherisatie te doen, dit om blaas en nieren van hen te beschermen. Vrijwel alle spina bifidapatientjes lijden aan een zgn. neurogene blaas en zorgt op de lange termijn (tussen de 15 en 20 jaar) voor onherstelbare schade aan de blaas en nieren. De zelf-catherisatie is de methode om dit te voorkomen, aangezien onherstelbare schade aan blaas en nieren tot nierfalen lijd (lees de dood). De benodigde medicijnen en medische materialen worden gratis verstrekt. Verder o.a. ieder halfjaar urologische controle met een echo, bloedonderzoek, zelfhulpgroep voor ouders en patienten waarin ook medici en professionals antwoorden geven op hun vragen of voorlichting geven.

5. Acties

Het is altijd fantastisch wanneer vrienden/donateurs van PAZHolandesa een actie starten om geld in te zamelen. Zo liep
de francaise Camille begin mei vorig jaar de halve marathon van Lausanne en zamelde zo geld in voor PAZHolandesa. Een superprestatie.

Het WKZ operatieteam bestaande uit en o.l.v. Prof.Dr.Aebele Mink van der Molen verder Dr.Gersten Jonker, Dr.Janna Ottenhof, Dr.Nora Smaisin, Ximena Hernandez, opereerden de laatste week van november en de eerste week van december 40 schisiskinderen. In augustus hadden zij het initiatief genomen om een donatie actie op te zetten voor deze operaties. En zij behaalden hun doel daarin, zij haalden het fantastische bedrag van 10.215 euro op!
10 Teams uit alle delen van de wereld (Porsche (30 jaar oud) aan de Trans Andes Rally 2022 reden 11.000 km. In 40 dagen van Lima, Peru naar Ushuaia, Argentinie.
Ik had de eer om hen te ontmoeten in de Colca Cayon, waar zij een stop maakten. En mocht een presentatie over het werk van PAZHolandesa houden. Een dag later ontving ik het fantastische bericht dat zij PAZHolandesa als goeddoel hadden gekozen om te ondersteunen met het financieren van bijna 100 schisisoperaties. Ruim 70.000 euro mochten wij van hen na afloop van deze rallyrijders ontvangen.

6. Financieel Jaarverslag

1 Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de stichting, waarin de balans met tellingen van € 40.391 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 15.422, zijn opgenomen.

2 Samenstellingsverklaring

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting Fundacion PazHolandesa te Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellings-opdracht uitgevoerd in overeen-stemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Samenstelling
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Spijkenisse, 2 mei 2023

A & M Administratie & Management Consulting B.V.

4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Activiteiten
De doelstelling van Stichting Fundacion Paz Holandesa (de stichting) is het verbeteren van de levenssituatie op sociaal en medisch gebied van met name (straat)-kinderen in Peru en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door:

1. Het organiseren cq. verlenen van structurele sociale en medische hulp;
2. Het opzetten van duurzame sociale en medische hulpprojecten;
3. Het opleiden en begeleiden van locale hulpverleners;
4. Het exploiteren van gebouwen, medische voorzieningen en andere faciliteiten ten behoeve 4. van de utivoering van bovengenoemde hulpverlening;
5. Het onderhouden van contacten met andere organisaties met soortgelijk doel.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur op 31 december 2022 is als volgt:

Voorzitter: De heer R. van Twisk
Secretaris: De heer P. Schults
Penningmeester: Mevrouw Y. Nesselaar

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening de jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderings-grondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gronddslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijn Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, behoudens dat niet is voldaan aan de verplichting tot vermelding van de begroting voor het jaar 2023.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Gronddslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen donaties en giften en anderszijds de verstrekte donaties aan Association Paz Holandesa.

Resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Directe verwervingskosten (promotiekosten) worden in mindering gebracht op de baten uit eigen fondsenwerving.

Uitvoeringskosten betreffen indirecte kosten verband houdende met de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winstenverliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-enverliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Gronddslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

7. Partners & Donateurs

Partners

Stichting True Blue
Haarlem

ChildHelp Nederland
Utrecht

Help-WirHelfen
Duitsland

Partners

Hofstee stichting
Postzegelhandel “Poststempel”
Schouten Holding
Stichting CW de Boer
Stichting Drie Dolfijnen
Stichting Filadelfia
Stichting Loosco
Stichting Pelgrimshoeve
Stichting Reggeborgh
De Johanna Donk-Grote Stichting
Weeshuis Doopsgezinden

En particulieren, fondsen en bedrijven, die anoniem wensen te blijven. Zonder deze financiële steun zouden wij niet in staat zijn om deze (medische) hulp te geven aan de Peruaanse kinderen.

8. Steun ons & Help mee

Word Donateur

Help mee om Peruaanse kinderen een glimlach te geven en geef een vast bedrag per maand of per jaar. Met deze inkomsten kan PAZ Holandesa de continuïteit van de projecten garanderen. Geef geld op de manier die bij u past. Iedere gift is welkom:

– Geef eenmalig (online betaling) via onze website pazholandesa.com of geef.nl
– Doneer met een machtiging
– Maak een bedrag over op Rekeningnummer NL42ABN0548543534 t.n.v. Fundacion PAZHOLANDESA, Rotterdam

Wij houden u op de hoogte.
PAZ Holandesa informeert u over de projecten en de bestedingen van uw donaties. Zo ontvangt u via e-mail onze nieuwsbrief en jaarverslag.

Belastingvoordeel

Uw gift aan Fundacion PAZ Holandesa is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u deze kunt aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen én als het jaarbedrag boven een bepaalde drempel uitkomt. Lees meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Voer actie

Doet u mee met en marathon, een wandel- of fietsvierdaagse, een hardloopwedstrijd, tennistoernooi
of een ander sportief evenement? Laat u sponsoren voor elke afgelegde kilometer, de gehele afstand of bijvoorbeeld voor ieder gespeeld uur!

Gratis actiepagina

Start uw actie voor PAZ Holandesa. Via onze actiewebsite stichting-fundacion-pazholandesa.kentaa.com kunt u gemakkelijk en gratis een actiepagina aanmaken. Vervolgens kunt u via e-mail, Facebook of Twitter uw actie onder de aandacht brengen bij vrienden en familie en hen vragen u te steunen.

Graag horen wij tijdig over uw actie, zodat wij u kunnen helpen met de promotie.

U kunt ons bereiken via email: info@pazholandesa.com

Nalatenschappen

Wat is uw nalatenschap voor Peruaanse kinderen? Ook als u er niet meer bent, kunt u de Peruaanse kinderen een goed leven nalaten. Met een nalatenschap aan PAZ Holandesa zorgt u ervoor dat zij die geboren worden met een schisis of open ruggetje volledige medische verzorging ontvangen en een toekomst hebben.

Nalaten kan door de organisatie op te nemen in uw testament en (mede)erfgenaam te maken. Wilt u PAZ Holandesa of een ander goed doel (een deel van uw) geld of goederen nalaten, dan moet u dat laten vastleggen in een door een notaris opgemaakt testament. Een zelfgeschreven codicil is niet rechtsgeldig.

Verschillende mogelijkheden:

– U kunt op verschillende manieren nalaten aan een goed doel, bijvoorbeeld:

– U laat (een deel van) uw geld, uw huis, aandelen of waardevolle spullen na aan het goede doel. Een legaat genoemd.

– U benoemt het goede doel als mede-erfgenaam. Het goede doel deelt de erfenis dan met uw andere erfgenamen.

– U kunt een goed doel ook als enige erfgenaam benoemen.

Wilt u meer lezen over nalaten aan een goed doel?

Kijk dan op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie notaris.nl/hoe-laat-ik-geld-na-aan-een-goed-doel.

Paz Holandesa

Stichting Fundacion Paz Holandesa
Secretariaatsadres
Karl Weisbardstraat 269
3015 GM Rotterdam

info@pazholandesa.com
pazholandesa.com

 

Redactie
Marjan van Mourik

Design
Studio Rejane Dal Bello
rejanedalbello.com
@rejanedalbello

Fotografie
Pavel Acosta en
Marjan van Mourik