fbpx

Nuestros proyectos realizados en 2001Our realised projects in 2001Onze gerealiseerde projecten 2001

Kindertehuis Chavez de la Rosa, Arequipa mei 2001 – hedenWat wij doen: Het doneren van groente en fruit te verbetering van de algemene voedings (gezond)heidstoestand. Tevens donatie van kleding en speelgoed. Onze artsen houden 3x per week spreekuur. Verder hebben wij de babykamer (30 baby’s) totaal gerenoveerd en uitgebreid met oa. wasgelegenheid. Deze babykamer was zwaar beschadigd en niet meer te gebruiken na de aardbeving in juni 2001.

Aantal kinderen: 50

Opening kinderpolikliniek 14 maart 2001

Wat wij doen: Het houden van spreekuren. Screening van nieuwe patientjes voor de operatieprojecten. Het verlenen van nazorg.

Het team:

Dr. P. Bellido Benavente, algemeen coordinator

Marieke Gieteling, basisarts

Claudia Paz Chavez, secretaresse

Ines Barras, verpleegkundige

Melania Gomez, verpleegkundige

Dora Basurco, psychologe

Arlette Rondon, logopediste

Jose Aranibar, legaal adviseur

Plastisch – chirurgie project april 2001

Wat wij hebben gedaan: Het Opereren van kinderen met een hazelip, open gehemelte of contracturen veroorzaakt door brandwonden.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. R.Dijkstra, plastisch chirurg

Dr. A.E. Mink van der Molen, plastisch chirurg

Karin Beijloos, ok-assistente

Tanneke van’t Westeinde, basisarts

Marieke Gieteling, basisarts

Aantal geopereerde kinderen: 39 (65 operaties)

Neurochirurgisch operatieproject maart 2001

Wat wij hebben gedaan: Het opereren van kinderen met een waterhoofd of spina bifida. Het informeren en geven van trainingen aan neurochirurgen. Onderzoek en evaluatie over het verdere traject van dit project.

Het Operatieteam bestond uit:

Dr. D.Paz y Geuze, neurochirurg

Dr. M.A.E. van Veelen- Vincent, neurochirurge

Dr. A.Gonzalez, anaesthesiste

Clara Euson , ok-assistente

Aantal geopereerde kinderen: 8

Nazorgproject schisiskinderen mei 2001 – heden

Wat wij doen: Het verzorgen van spraaklessen, gebitsregulering em psychologische begeleiding van de zowel de kinderen als de ouders.

Aantal kinderen: 35

Nazorgproject brandwondenkinderen mei 2001 – heden

Wat wij doen: Het verzorgen van psychologische en medische begeleiding van zowel de kinderen als de ouders.

Aantal kinderen: 30

Project voor kinderen met spina-bifida en hydrocephalia maart 2001 – heden

Wat wij doen: Het doneren van drains c.q. operatiepaketten aan de patientjes. Het informeren en begeleiden van artsen en van de ouders onder meer door de oprichting van een oudervereniging.

Aantal gedoneerde drains: 16

Het verlenen van noodhulp na de aardbeving van 23 juni 2001

Wat wij hebben gedaan: De coordinatie van het verlenen van noodhulp in naam van de Nederlandse Regering. Ruim 25 ton goederen aangeschaft, zoals dekens, voedsel, medicijnen, kleding, houten palen, ijzeren golfplaten. Deze goederen hebben we in de ergst getroffen plaatsen oa. Cocachara, Punta de Bombon, La Haciendita, gedistribueerd

Traningsproject echo – apparaat november 2001

Wat wij hebben gedaan: Het verzorgen van een trainingsproject, bestaande uit praktijk en het houden van informatiemiddagen en avonden voor radiologen, kinderartsen, neurochirurgen e.a.

Het team bestond uit:

Dr. M.Lequin, kinderradioloog

Marieke Gieteling, basisarts

Hospital Goyeneche maart 2001 – heden

Wat wij doen: Verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning van zowel patienten als algeheel door het doneren van apparatuur, medische basismaterialen en het geven van trainingen. In 2001 zijn er twee containers met donaties naar Peru vervoerd. Verbouwing afdeling neonatologie gepland voor 2002.

aantal patienten- > 500 op jaarbasis

Dagboeken van onze (operatie)projecten

 • lees het verslag van dr. Maarten Lequin november 2001
 • bekijk het fotoboek over de noodhulp en aardbeving juni – juli 2001
 • lees het Dagboek april 2001 Arequipa
 • lees het Dagboek oktober 2000 Lima en Arequipa30 sept. 3 okt. 4 okt. 5 okt. 6 okt. 9 okt. 10 okt. 11 okt. 12 okt. 14 okt. 17 okt. 18 okt. 20 okt. 23 okt. 25 okt. 27 okt. 30 okt.
 • lees hier het Dagboek Cuzco maart 2000
 • Bekijk hier het fotoboek van Cuzco maart 2000
 • Children’s home Chavez de la Rosa, Arequipa May 2001 – present
  What we do: The doneren of vegetable and fruit at improvement of general feeding (healthy) heidstoestand. Tevens contribution of clothing and toy. Our doctors keep 3x per week office hours. Further we have the baby chamber (30 baby’ s) total renovated and extended with oa. wasgelegenheid. This no longer use baby chamber it had been damaged heavily and after the earthquake in June 2001. Number of children: 50 Opening child policlinic 14 March 2001 What we do: Loving office hours. Screening of new patientjes for the operation projects. Granting readjustment. The team: Dr. P. Bellido Benavente, general co-ordinator Marieke Gieteling, basis doctor Claudia Paz Chavez, secretary Ines bar race, nurse Melania Gomez, nurse Dora Basurco, psychologist Arlette Rondon, logopediste Jose Aranibar, legal consultant Plastic – surgery project April 2001 What we have done: Operating children with causes an harelip, open palate or contractures by burns. The operation team existed from: Dr. R.Dijkstra, plastic surgeon Dr. A.E. mink of of the mill, plastic surgeon Karin Beijloos, ok-assistente Tanneke van’ t West end, basis doctor Marieke Gieteling, basis doctor Number of operated children: 39 (65 operations) Neurosurgical operation project March 2001 What we have done: Operating children with a water head or spina bifida. The information and giving trainings to neuro-surgeons. Research and evaluation concerning the further route of this project. The operation team existed from: Dr. D.Paz y Geuze, neuro-surgeon Dr. M.A.E. van Veelen- fin penny, neurochirurge Dr. A.Gonzalez, anaesthesiste Clara Euson, ok-assistente Number of operated children: 8 readjustment project schisiskinderen May 2001 – present What we do: Looking after speech lessons, teething control em psychological accompaniment of both the children and the parents. Number of children: 35 readjustment project burn children May 2001 – present What we do: Looking after psychological and medical accompaniment of both the children and the parents. Number of children: 30 Project for children with spina-bifida and hydrocephalia March 2001 – present What we do: The doneren of drains c.q operatiepaketten to patientjes. The information and accompanying doctors and of the parents including by the establishment of a parent association. Number of gedoneerde of drains: 16 Granting emergency aid after the earthquake of 23 June 2001 What we have done: The coordination of granting emergency aid in name of the Dutch government. More than 25 barrels goods bought, such as dekens, food, medecines, clothing, wooden piles, iron golf plates. We have found these goods in most terrible place oa. Cocachara, Punta the bomb order, drawer Haciendita, distributed Traningsproject echo – apparatus November 2001 What we have done: Looking after a training project, existing practice and loving information afternoons and evenings for radiologists, pediatrists, neuro-surgeons e.a. The team existed from: Dr. M.Lequin, child radiologist Marieke Gieteling, basis doctor Hospital Goyeneche March 2001 – present What we do: Improvement of the quality of care and support for both patients and complete by the doneren of equipment, medical basis material and giving trainings. In 2001, two containers with contributions have been transported to Peru. Rebuilding department neonatology planned for 2002. number of of patients > 500 on an annual basis

  Opening 1st phase on 23 th of September Inauguración de primera etapa 23 de SetiembreOpening 1e fase 23 september a.s.

  Opening 1st phase on 23 th of September Inauguración de primera etapa 23 de SetiembreOpening 1e fase 23 september a.s.

  Op dinsdag 23 september a.s. zal de eerste fase van het ‘Tony Molleapaza Rojas’ Kinderziekenhuis worden geopend in Arequipa. Het ziekenhuis is ontworpen door EGM Architecten in Dordrecht. Dit architectenbureau heeft vele ziekenhuizen op zijn conto staan in Nederland. In augustus 2005 werd de eerste steen gelegd, op 15 oktober van datzelfde jaar werd met de bouw begonnen. Dankzij de enorme inzet, kennis en steun van Hans Schreuders, een voormalig aannemer en nu trotse hoteleigenaar (Posada El Castillo) in Arequipa, staat er wat er staat. En dat zijn concreet gezegd 9 gebouwen, alleen de operatiekamer moet nog opgetrokken worden, 5 gebouwen casco,4 zijn er vrijwel klaar en zullen hopelijk 23 september geheel ingericht en functioneel zijn.

  Zo moet het worden

  Zo moet het worden

  Het enthousiasme van onze sponsors zoals Forbo , zij hebben 2200 m2 vloerbedekking geschonken, SV Interieurgroep het volledige kantoormeubilair, Formica en Limburgia alle binnendeuren, Pijnenburg Import het hang en sluitwerk, Smit Visuals stelde al het benodigde presentatiemateriaal beschikbaar, maakt dat het ziekenhuis er werkelijk tiptop uit zal komen te zien.

  Buiten de sponsors mag ik natuurlijk absoluut niet de anoniemwensendblijvende particuliere donors vergeten, ook zonder hun steun, zou dit project niet van de grond zijn gekomen.

  El martes 23 de septiembre la primera fase de ‘ Tony Molleapaza Rojas’ Clinica Infantil será abierto en Arequipa. El hospital ha sido diseñado por los arquitectos de EGM en Dordrecht. Esta firma arquitectónica tiene muchos hospitales en sus soportes de la cuenta en los Países Bajos. En agosto de 2005 la primera piedra fue puesta, el 15 de octubre del mismo año fue comenzada con la construcción. Gracias a la comisión, al conocimiento y a la ayuda enormes de Sr.Hans Schreuders, anteriores un cesionario y ahora un dueño orgulloso del hotel (ana Castillo de Posada) en Arequipa, soportes allí qué se coloca allí. Y ése ha sido el edificio dicho concreto 9., sólo los cuartos de operación deben todavía ser acelerados, el edificio 5. la armadura de avión, 4 allí casi listos y ha arreglado enteramente y hopefuly será funcional el 23 de septiembre.

  Zo moet het worden

  Entusiasmo de nuestros patrocinadores tales como Forbo, donaron el revestimiento de suelos de 2200 m2, el SV Interiorgroup ha dado los muebles de oficinas completos, Formica y Limburgia todo las puertas internas, Pijnenburg Import donó todas las cerraduras de puerta necesarias, representaciones visuales de Smit puso ya el material requerido de la presentación disponible, que hace el hospital que parece realmente completo.

  Fuera de los patrocinadores no puedo olvidar por supuesto absoluto los donantes privados anónimos, también sin su ayuda, este proyecto no sea posible de realizarse.On Tuesday 23th of September the first phase of ‘ Tony Molleapaza Rojas’ Child hospital will be opened in Arequipa. The hospital has been designed by EGM architects in Dordrecht. This architectural firm has a lot of hospitals on its account stands in the Netherlands. In august 2005 the first stone was laid, on 15 October ofthe same year was started with the construction. Thanks to the enormous commitment, knowledge and support of Hans Schreuders, former an assignee and now proud hotel owner (Posada ell Castillo) in Arequipa, stands there what stands there. And that has been said concretely 9 bldg., only the operation rooms must be still accelerated, 5 bldg. airframe, 4 there nearly ready and have entirely arranged and hopefuly will be functional on the 23th of September.

  Zo moet het worden

  Zo moet het worden

  Enthusiasm of our sponsors such as Forbo, they donated 2200 m2 floor covering, SV Interiorgroup has given complete office furniture, Formica and Limburgia all inner doors, Pijnenburg Import donated all the needed door locks, Smit Visuals put already the required presentation material available, that makes the hospital really looking complete.

  Outside the sponsors I cannot forget of course absolute the anonymous private donors, also without their support, this project would’t be possible to archieve.

  Los resultados de la subida del Kilimanjaro de la familia NeuerburgThe results of rise of the Kilimanjaro by the family NeuerburgDe resultaten van de beklimming van de Kilimanjaro door de familie Neuerburg

  Los resultados de la subida del Kilimanjaro de la familia NeuerburgThe results of rise of the Kilimanjaro by the family NeuerburgDe resultaten van de beklimming van de Kilimanjaro door de familie Neuerburg

  The result: Jeroen on 5,200 meters, Frans on 5,732 meters (Stella Point) and Tim and Frank on the Uhuru Peak (5,896 meters). For their fundraising event this amount of 17.30 means (of maximum. 20.00) euro 0.10 euro used by. The valued end amount comes then approximately on 4,400 euro. Read on their weblog (www.de4kililopers.web-log.nl) the report of the rise of the Kilimanjaro. Unbelieveble and beautiful result with regard to sportsmanship and turnover!

  Op de top van de Kilimanjaro

  Op de top van de Kilimanjaro

  El resultado: Jeroen en 5.200 metros, de francés en 5.732 metros (punto de Stella) y Tim y Frank en el pico de Uhuru (5.896 metros). Para el acontecimiento fundraising del ellos esta cantidad de 17.30 medios (del máximo. ) euro 20.00 0.10 euros usados cerca. La cantidad valorada del final viene entonces aproximadamente en el euro 4.400. Leído en su weblog (www.de4kililopers.web-log.nl) el informe de la subida del Kilimanjaro. ¡Un resultado hermoso con respecto a deportividad y a volumen de ventas!

  Op de top van de Kilimanjaro

  Het resultaat: Jeroen op 5.200 meter, Frans op 5.732 meter (Stella Point) en Tim en Frank op de Uhuru Peak (5.896 meter). Voor de sponsoractie betekent dit een bedrag van 17,30 (van de max. 20,00) euro per ingezet 0,10 euro. Het geschatte eindbedrag komt dan ongeveer op 4.400 euro. Lees op hun weblog (www.de4kililopers.web-log.nl) het verslag van de beklimming van de Kilimanjaro. Een ongelovelijk mooi resultaat qua sportiviteit en opbrengst!

  Op de top van de Kilimanjaro

  Donacion de familia PappersDonation of the family PappersGift van de fam.Pappers

  Donacion de familia PappersDonation of the family PappersGift van de fam.Pappers

  In 2005 bezocht Anouk Pappers Peru en zoals dat wel vaker gebeurt tijdens verre vakanties, was er behoefte aan een arts.

  De familie Pappers

  De familie Pappers

  Zo kwam zij in aanraking met onze kinderpolikliniek, welke ook medische zorg verleent aan toeristen. Rondgeleidt werd ze door onze toenmalige Nederlandse arts Pim Heemskerk. Na het bezoek aan het kindertehuis Chavez de la Rosa, dat door ons sinds 2001 gesteund wordt met voedseldonaties en het wekelijks houden van een spreekuur, was ze definitief verkocht. Sinds die tijd steunt zij en haar bedrijf Cool Unlimited dan ook onze activiteiten. Daarnaast heeft zij haar familie enthousiast gekregen en dit resulteerde in het idee van haar moeder om de waarde van de cadeaux ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk aan de stichting te schenken. Anouk verdubbelde dit bedrag.

  Hartelijk dank voor deze bijzonde geste.En 2005 visitó Anouk Pappers, Perú y por ejemplo eso sucede más a menudo durante días de fiesta distantes, allí era necesidad de un doctor.

  De familie Pappers

  De familie Pappers

  Así ella entró en el contacto con nuestros niños policlinic, que también la asistencia médica concede a los turistas. El nuestro doctor entonces holandés Pim Heemskerk le demostró nuestros proyectos. Después de la visita al hogar de Chavez de la Rosa, que ha sido apoyado por nuestro desde 2001 con contribuciones del alimento y visita semanal de nuestro doctor, la habían vendido definitivo. Desde entonces ella ha apoyado y su ilimitado fresco de la compañía nuestras actividades. Por otra parte ella tiene su familia entusiástica y ésta dio lugar a la idea de su madre de dar al valor de los regalos en ocasión de 40 la una unión de los años a la fundación. Anouk dobló esta cantidad.

  Gracias mucho por estos donación especial.In 2005 visited Anouk Pappers, Peru and such as that more often happens during distant holidays, there was need for a doctor.

  De familie Pappers

  De familie Pappers

  Thus she came into contact with our children policlinic, which also medical care grants to tourists. Our then Dutch doctor Pim Heemskerk showed her our projets. After the visit to the children’s home Chavez de la Rosa, which has been supported by our since 2001 with food contributions and weekly visit of our doctor, she had been definitively sold. Since that time she has supported and its company Cool Unlimited our activities. Moreover she has got its family enthusiastic and this resulted in the idea of her mother of giving the value of the gifts on the occasion of 40 the one year old marriage to the foundation. Anouk doubled this amount.

  Thank you very much for these special donation.